Uslovi korišćenja

 

Ovaj web sajt (internet strana) izrađen je od strane specijalizovane agencije Tourism Management and Consulting (TMC).

Autor (TMC) je napisao ove internet strane sa raspoloživim znanjem i u uverenju da je sve napisano tačno i istinito. Sve informacije na ovoj internet strani date su u dobroj nameri i učinjen je svaki napor da se obezbedi tačnost tih informacija. Ipak, TMC ne može da garantuje tačnost ovih informacija i ovim se izričito odriče odgovornosti od nastanka bilo kakve štete u slučaju da je čitalac ove internet strane prihvatio sadržaj ove u internet strane kao zvanične podatke državnih organa Republike Srbije, odnosno odriče se bilo kakve odgovornosti za greške, pogrešno tumačenje, bilo kakavog gubitka, razočarenja ili štete koji su uzrokovani oslanjanjem na informacije sadržane na ovom sajtu (internet strani), kao i od bilo kakvog neuspeha ili eventualnih propusta u pružanju raznih usluga i proizvoda koji se reklamiraju na ovom sajtu, i u slučajevima stečaja, likvidacije ili prestanka obavljanja delatnosti (iz bilo kog razloga) bilo koje kompanije, firme, preduzetnika ili pojedinca koji svoje proizvode i usluge promovišu preko ovog sajta (internet strane).

Obaveštenje o autorskim pravima

Sadržaj svake internet strane na sajtu www.discoversoutheastserbia.com smatra se autorskim delom, osim delova sadržaja za koje je naveden izvor, i zaštićen je zakonom. Ukoliko nije drugačije navedeno, autorska i druga prava svih sadržaja i materijala na ovom web sajtu su vlasništvo TMC-a. Nije dozvoljeno kopiranje ili umnožavanje sadržaja ove internet strane u bilo kom obliku (pisanom, elektronskom) osim u slučajevima za koje je tačno navedeno da je to moguće. To važi i za sav multimedijalni materijal – fotografije, video sadržaje i dr. Preuzimanje i  štampanje delova i izvoda ovog web sajta dozvoljeni su Vam na sledećim osnovama i pod sledećim uslovima:

– Korišćenje informacija i grafičkih prikaza moguće je isključivo samo za ličnu upotrebu i uz dozvolu vlasnika sajta;
– Sve kopije ovog web sajta sačuvane na disk, ili bilo koji drugi medij za skladištenje podataka, mogu se koristiti samo za svrhe naknadnog pregleda ili za štampanje za ličnu upotrebu;
– Ni jedna informacija, tekst ili grafički prikaz sa ovog web sajta ne smeju biti modifikovani ni na koji način;
– Grafika sa ovog web sajta ne sme se odvojeno koristiti od pratećeg teksta;
– Nijedan deo ovog web sajta ne sme biti reprodukovan ili uskladišten na bilo kom drugom web sajtu na internetu ili u bilo koji drugi javni ili privatni sistem bez prethodne pisane dozvole TMC-a;
– Svako kopiranje, umnožavanje ili pozivanje na sadržaj ovog web sajta, koje nije u isključivo lične svrhe, dozvoljeno je samo uz pisano odobrenje TMC-a.

Sva prava koja nisu navedena iznad su zadržana. U slučaju nepoštovanja autorskih prava autor može tražiti naknadu štete.

Ukoliko je autor sadržajem ove internet strane narušio autorsko pravo nekog drugog autora, autor ove internet strane moli da mu se to prijavi, kako bi otklonio narušavanje prava.

Pristup i korišćenje ovog web sajta obezbeđuje TMC pod sledećim uslovima:

– Korišćenje ovog sajta podrazumeva Vaše prihvatanje ovih uslova koji stupaju na snagu kada prvi put koristite ovaj sajt. TMC zadržava pravo izmene ovih uslova u bilo koje vreme;

– Iako TMC nastoji da obezbedi da Vam ovaj sajt bude normalno na raspolaganju 24 časa dnevno, TMC neće biti odgovoran ako iz bilo kog razloga sajt nije dostupan u bilo koje vreme za bilo koji period. Pristup ovom sajtu može biti suspendovan, privremeno ili trajno, bez prethodne najave;

– Iako TMC nastoji da obezbedi da su informacije na ovom sajtu tačne, TMC ne garantuje tačnost istih i ne prihvata bilo kakvu odgovornost za greške ili propuste. (Pročitajte prvi pasus na vrhu ove stranice za bliže objašnjenje);

– Mnoge slike na ovom sajtu postavljene su u čisto dekorativne i ilustrativne svrhe. Dok slika prikazuje atrakcije i svojstva Jugoistočne Srbije, slika ne mora nužno da se odnosi na informacije uz koje je izneta;

– Delovi ovog web sajta sadrže material dostavljen TMC-u od strane trećih lica. Treća lica su odgovorna za to da dostavljeni materijal na ovom sajtu bude u skladu sa nacionalnim i relevantnim stranim zakonom. TMC će ulagati maksimalni trud da proveri tačnost ovih informacija, ali TMC ne može garantovati tačnost istih, i ovim se izričito odriče bilo kakve odgovornosti za greške, propuste ili netačnosti u ovom materijalu;

– TMC ne prihvata nikakvu odgovornost za sadržaj i bezbednost bilo kog sajta ili internet strane ka kome vodi hiperlink sa ovog sajta. Takve „veze” su tu radi pružanja većih pogodnosti Vama, ali bez garancija za informacije u njima.

Pristupanjem bilo kom delu ovog sajta, smatra se da je korisnik prihvatio sve navedene uslove u potpunosti.

Zaštita podataka

Kontakt informacije koje nam dajete putem formulara mogu koristiti TMC-u da Vas redovno kontaktira kako bi se osiguralo da Vaša adresa i kontakt podaci ostanu tačni i ažurni. Tako ćemo biti u mogućnosti da Vas informisemo o ponudama, proizvodima i uslugama koje mogu biti interesantne za Vas. TMC će samo prikupljati i obrađivati Vaše podatke i neće ih deliti i slati trećim licima bez Vašeg pristanka.

TMC – Tourism Management & Consulting
e-mail: tmc@konsaltinguturizmu.com